How healthy are nutrients

How healthy are nutrients https://m.youtube.com/watch?v=_z6lZ8q3Z_o